Blog Gimnazjum Nr 164 w Warszawie

COMENIUS

Cele programu Comenius…

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

 1. Mobilność obejmująca:
 • wymianę uczniów i kadry;
 • mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
 • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
 • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
 • praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli.

Kilka słów o Comeniusie…

Comenius jest projektem mającym na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej oraz rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich.

 

Program Comenius cieszy się ogromną popularnością. Na 1400 uczestników zaakceptowanych zostało tylko 465 wniosków. Wśród nich znalazł się wniosek naszej szkoły. Na 100 możliwych, uzyskaliśmy 92,53 punkty, co otworzyło nam drogę na wyjazdy międzynarodowe do szkół partnerskich w Austrii, Hiszpanii oraz Turcji. W ramach projektu otrzymujemy granty, czyli dofinansowanie, a kwota przeznaczona zostanie na działania lokalne oraz pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych. 

 

Aby dobrze przygotować się do uczestnictwa w programie, wszystkich chętnych zapraszamy do działalności w szkolnym kole Comenius. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u Pani Anity Winieckiej oraz Pani Małgorzaty Konwerskiej.